สุรวิทย์ ตาไธสง. ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

ศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ "ราชพฤกษ์" จ.เชียงใหม่

การศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ "ราชพฤกษ์" จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2555  เป็นวันที่จัดพิธีปิดงาน
                                 
                                              แพรวพันธุ์ตระการตาสีสันแห่งพรรณไม้                                           พิธีปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read User's Comments0

ประเพณีบุญข้าวสาก บ้านท่าลี่

                                                     ประเพณีบุญข้าวสาก 
               บ้านท่าลี่-หนองแวงน้อย ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

                                                         

                                                อาหารที่นำมาเลี้ยงญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว


                                         ชาวบ้านท่าลี่-หนองแวงน้อย กำลังร่วมกันทำบุญ


นำอาหารมาเลี้ยงวิญญาณญาติพี่น้อง


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read User's Comments0

Best Practice

Best  Practice
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง  ใบงานที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้

1.  ข้อมูลทั่วไป
            1.1  ชื่อเรื่องผลงานที่เป็นเลิศ
                        รายงานผลการใช้ใบงานที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านท่าลี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
            1.2  เจ้าของผลงาน  นายสุรวิทย์  ตาไธสง
            1.3  ที่อยู่สามารถติดต่อได้  โรงเรียนบ้านท่าลี่  ตำบลเมืองพลับพลา  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  30240
            1.4  สภาพโดยทั่วไป
            ในปีการศึกษา  2552  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ร้อยละเฉลี่ย  35.78  ระดับประเทศ  ร้อยละเฉลี่ย  38.67   ต่ำกว่าผลเฉลี่ยระดับประเทศ   -2.89   และมีนักเรียนจำนวนหนึ่งยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  เพื่อให้เรียนรู้ได้ทันเพื่อน  วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ต้องอาศัยความตั้งใจ  การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  เพื่อสรุปองค์ความรู้
ครูผู้สอนจึงได้พยายามคิดจัดทำนวัตกรรม  ใบงานที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ขึ้น  เพื่อช่วยในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มทั่วๆไป  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและอย่างมีความสุข
3.  วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ใบงานที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
            3.1  ขั้นตอนการดำเนินงานของวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
                        3.1.1  ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา 
                        3.1.2  จัดทำแผน/โครงการ
                        3.1.3  จัดทำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
                        3.1.4  จัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมที่จัดทำเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
                        3.1.5  เก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
                        3.1.6  สรุปรายงานผลการแก้ปัญหาและพัฒนา
3.2  นวัตกรรมที่เป็นเลิศ   Best  Practice 
                        จัดทำนวัตกรรมที่เป็นเลิศ  Best  Practice  คือ   ใบงานที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2551  และแผนการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
4.  ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับ
            4.1  ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ
                        1)  การนำองค์กร
                        นายสิทธิชัย  ลวกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่  พยายามส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียนไปในทิศทางที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ก่อให้เกิดแนวการคิดของครูมุ่งไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเติมเต็มในทุกเรื่องที่จำเป็นในการทำหน้าที่ครูที่ดี  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย  และนิเทศติดตามให้ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
                        2)  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  การแสดงความคิดเห็น  ให้คำแนะนำ  ให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำนวัตกรรม
                        3)  การมีส่วนร่วมของคณะครู  ได้แนะนำการจัดทำนวัตกรรมที่ต้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
            4.2  ความภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับ 
                        1)  ความภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับ
ทำให้สามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ในระดับที่น่าพอใจ  ได้รับทราบความรู้สึกของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
                        2)  ปัญหาและอุปสรรค  ในการจัดทำนวัตกรรมต้องใช้เวลามากพอสมควร
5.  ผลการดำเนินงาน
5.1  นักเรียนที่ได้ใช้ใบงานที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ร้อยละ  100  สามารถผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในระดับดี  มีความชื่นชอบกับการเรียนรู้มากกว่าวิธีเดิม  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET)
ร้อยละเฉลี่ย  42.04  ระดับประเทศร้อยละเฉลี่ย  41.56   สูงกว่าผลเฉลี่ยระดับประเทศ  
+ 0.48   
            5.2  นักเรียนได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
          5.3  แผนงานในอนาคต
                   1)  จัดทำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง    
                   2)  จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรม               
                        3)  นิเทศ  ติดตามผลการพัฒนา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read User's Comments0